منظور از هدفگذاری در فروش چیست؟

منظور از هدفگذاری در فروش چیست؟

هدف فروش یعنی مقدار مشخصی از محصولات که باید برای رسیدن به سود مطلوب آن ها را به فروش رساند. این هدف گذاری باعث می شود تا کارمندان و کسانی که در واحد فروش هستند به دنبال اهداف و نتیجه های قابل قبول و ...بیشتر

;