آماده سازی و جراحی کسب و کار

آماده سازی و جراحی کسب و کار: پس از دستیابی به نقشه راه مطلوب، نوبت به عملیاتی کردن نسخه تجویزی پزشک کسب و کار میرسد. بسیاری از کسب و کار های ما دچار سرطان های بدخیم شده و در مرز ورشکستگی قرار دارند ، در برخی دیگر رخوت و بی انگیزگی کارکنان مشکل زاست ، در پاره ای از موارد ساختار اداری  غلط بر کار، مانع کسب ماست. در هریک از حالات فوق پزشک کسب و کار با عملیاتی کردن نسخه خود ضمن برقراری شرایط و امکانات مورد نیاز ، اقدام به جراحی کسب و کار ما می­کند.این جراحی میتواند شامل:تغییر ساختار اداریاعمال سیاست های نوینِ فروش و منابع انسانی باشد.

آماده سازی، گام مقدماتی بسیار مهم در این رابطه است. اگر بیماری بدون رعایت نکات بهداشتی ، دستگاه و امکانات بروز و یا داروی بیهوشی مناسب جراحی شود ، مشکلات بی شماری گریبان گیرش خواهد شد؛ کسب و کار ما نیز بدون آماده سازی تاب جراحی را نخواهد داشت ، از همین رو پزشک کسب و کار پیش از جراحی، با آماده سازی کسب و کار ما شرایط  و امکانات مناسب را برای جراحی فراهم می اورد .به عنوان مثال اگر کسب و کار ما هزینه­ای گزاف برای موارد  جاری خود هدر میدهد، نشانگر آن است که ساختار اداری ما دچار اشکال است؛ اما نکته مهم آن است که بلافاصله پس از رسیدن به چارت مطلوب ، نمیتوان آن را اعمال نمود .!!!

علت آن است که کسب و کار نیز یک سیستم است ، تغییر ساختار یک سیستم آن­هم به طور دفعی نتیجه­ ای جز شکست نخواهد داشت زیرا سیستم نمیتواند خود را با تغییرات هماهنگ کند، به همین جهت پزشک کسب و کار پیش از اعمال تغییرات نسبت به آماده­سازی سیستم اقدام میکند؛ همانطور که پزشک جراح ، پیش از جراحی ، بیمار را بیهوش کرده و محیط را ضدعفونی می­کند.

در جراحی کسب و کار شما، هر آنچه که برای رسیدن به فروش حداکثری و موقیت در بیزینس شما مورد نیاز است، بررسی، و از تمامی ابزار و امکانات در جهت رسیدن به اهداف به کار گرفته می شود.