آماده سازی و جراحی کسب و کار

آماده سازی و جراحی کسب و کار: پس از دستیابی به نقشه راه مطلوب، نوبت به عملیاتی کردن نسخه تجویزی پزشک کسب و کار می‌رسد. بسیاری از کسب و کارهای ما دچار سرطان‌های بدخیم شده و در مرز ورشکستگی قرار دارند، در برخی دیگر رخوت و بیانگیزگی کارکنان مشکل زاست، در پارهای از موارد ساختار اداری غلط بر کار، مانع کسب ماست. در هریک از حالات فوق پزشک کسب و کار با عملیاتی کردن نسخه خود ضمن برقراری شرایط و امکانات مورد نیاز، اقدام به جراحی کسب و کار ما می­‌کند. این جراحی می‌تواند شامل: تغییر ساختار اداریاعمال سیاستهای نوینِ فروش و منابع انسانی باشد.

آماده سازی، گام مقدماتی بسیار مهم در این رابطه است. اگر بیماری بدون رعایت نکات بهداشتی، دستگاه و امکانات بروز و یا داروی بیهوشی مناسب جراحی شود، مشکلات بی‌شماری گریبان گیرش خواهد شد؛ کسب و کار ما نیز بدون آماده سازی تاب جراحی را نخواهد داشت، از همین رو پزشک کسب و کار پیش از جراحی، با آماده سازی کسب و کار ما شرایط و امکانات مناسب را برای جراحی فراهم می آورد .به عنوان مثال اگر کسب و کار ما هزینه‌ه­ای گزاف برای موارد جاری خود هدر می‌دهد، نشانگر آن است که ساختار اداری ما دچار اشکال است؛ اما نکته مهم آن است که بلافاصله پس از رسیدن به چارت مطلوب، نمی‌توان آن را اعمال نمود .!!!

علت آن است که کسب و کار نیز یک سیستم است، تغییر ساختار یک سیستم آن­‌ هم به طور دفعی نتیجه‌ه­ای جز شکست نخواهد داشت زیرا سیستم نمی‌تواند خود را با تغییرات هماهنگ کند، به همین جهت پزشک کسب و کار پیش از اعمال تغییرات نسبت به آماده‌­سازی سیستم اقدام می‌کند؛ همانطور که پزشک جراح، پیش از جراحی، بیمار را بیهوش کرده و محیط را ضدعفونی می‌­کند.

در جراحی کسب و کار شما، هر آنچه که برای رسیدن به فروش حداکثری و موقعیت در بیزینس شما مورد نیاز است، بررسی، و از تمامی ابزار و امکانات در جهت رسیدن به اهداف به کار گرفته می‌شود.