اخبار، مقالات و آموزش

کسب و کارهای کوچک

راه های پرورش ایده

کسب و کار اینترنتی چیست؟

هدف گذاری در کسب و کار

سازمان چیست

وظایف و فعالیت های مدیریت

تعریف کار آفرینی

مدیریت کسب وکار چیست؟

اصول استراتژی تجاری

تفاوت پزشک با مشاوره کسب و کار

نیازهای اولیه کسب وکار

اهداف کسب و کار

شناخت مخاطب و تحلیل بازار

اندازه کسب و کار

توصیف کسب و کار

بیزینس پلن

بوم کسب و کار

تاثیر عزّت نفس بر کسب و کار

نیم کره راست

ایده نیم کره چپ

پای چپ (فروش)

بنیانگذار پزشک کسب و کار

ایده ها از کجا می آیند؟

مراحل عملیاتی کردن ایده

راه های رسیدن به ایده