سید احمد سیدی مطلق

آموزش استارتاپ از خلق ایده تا اجرا

کارگاه آموزش استارتاپ از خلق ایده تا اجرا مدرس سید احمد سیدی مطلق بنیانگذار پزشک کسب و کار

نوشتن یک نظر

نظر