اخبار، مقالات و آموزش

کارگاه تخصصی بوم کسب و کار

پای راست (بازاریابی)

پای چپ (فروش)

بنیانگذار پزشک کسب و کار

پزشک کسب و کار چیست؟

اولین جلسه ی کارگاه آموزشی

ادامه مراحل اجرایی کردن ایده

گزارش کارگاه دانشگاه امام صادق (ع)

ایده ها از کجا می آیند؟

مراحل عملیاتی کردن ایده

راه های رسیدن به ایده

استارتاپ ویکند تندرستی پارک علم و فناوری سمنان

ویزیت مدیرعامل خانه بستنی ایتالیایی سی دا

ویزیت مدیرعامل تولیدی پوشاک مهدی